Notule oudercommissie LinKids 12 december 2011

  • Aanwezig: Linda, Cecile, Nico
  • Afwezig: Vivian
  • Notulist: Nico

Opening

Linda opent de vergadering om 20.00 uur 


Verwelkomen van nieuw OC-lid; afscheid nemen van oud OC-lid

Nico neemt afscheid wegens verhuizing buiten Zevenbergen, waardoor ook zijn kinderen niet meer via LinKids in gastouderopvang zitten. Linda heeft nog een leuk afscheidscadeautje en bedankt Nico voor de deelname aan de OC.

Er is een nieuw lid voor de OC gevonden, namelijk Miet Hoek. Deze avond is zij nog verhinderd, maar vanaf de volgende vergadering neemt ze deel. Vanaf 1 maart 2012 zal haar zoon Tibbe naar een gastouder gaan. 


Notulen vorige vergadering

Er zijn geen opmerkingen of vervolgacties en de notulen worden vastgesteld. 


Evaluatie EHBK

De EHBK vond plaats op 21 sept. Dit keer werd de herhaling in een spelvorm gedaan, hetgeen goed is bevallen. 


Evaluatie training ter voorkoming Kindermishandeling en Huiselijk geweld

Deze training voor de gastouders heeft op zaterdag 19 nov plaatsgevonden. De opkomst was goed en de training zeer interessant, maar ook intensief. 


Evaluatie Sinterklaasmiddag

De opkomst voor de sinterklaasmiddag op 26 nov was heel groot. Er waren 14 gastkinderen en 2 van Linda. De meeste kinderen hadden twee volwassenen bij zich, zodat het huis erg vol was.

Sinterklaas had 5 pieten bij zich en deed het wederom erg leuk. Het belangrijkste verbeterpunt voor het volgende jaar is het bewaren van de rust. Tijdens de verhaaltjes van Sinterklaas over de kinderen werd er door ouders veel onderling gesproken, waardoor het erg rumoerig was en verhaal slecht te volgen was.

De verhoging van de maximale prijs voor de cadeautjes van € 5,- naar € 7,50 heeft geen vervelende reacties opgeleverd, dus er wordt besloten om dit te handhaven. Voor volgend jaar is Sint vastgelegd op 24 november. Het tijdstip wordt gehandhaafd, omdat ouders aangeven het fijn te vinden dat de kinderen eerst nog kunnen slapen.

Protocol ziekte, ongevallen en medicijngebruik

Gastouders vragen om meer duidelijkheid omtrent hoe te handelen bij ziekte en medicijngebruik. Linda heeft hiervoor een protocol opgesteld aan de hand van informatie uit diverse bronnen. Cecile heeft hierover de volgende opmerkingen: - Het beleid ten aanzien van waterpokken wijkt af ten opzichte van onderwijs en kinderdagcentra. Daar hoeven de blaasjes niet ingedroogd te zijn. Het besmettingsgevaar is namelijk altijd aanwezig, zelfs al voordat er blaasjes zichtbaar zijn. - Enkele jaren geleden was het niet mogelijk om een gastkind te plaatsen in verband met het aansluiten van sondevoeding. Nu staat in het protocol dat eenvoudige medische handelingen wel zijn toegestaan. Is er iets veranderd in de regelgeving? - Hoe zit het met ontstoken ogen? Mogen kinderen wel of niet naar de gastouder? De ontsteking is erg besmettelijk, maar uit reglementen van andere instellingen blijkt dat de kinderen over het algemeen wel mogen komen. In sommige gevallen uitsluitend wanneer er al een behandeling met zalf of oogdruppels gestart is. Dit punt behoeft nog nader onderzoek. 
 De bovenstaande punten worden door Linda nog nagevraagd bij de GGD. Daarna kan het protocol definitief gemaakt worden. Er wordt afgesproken om het voorstel eerst met de gastouders te behandelen op een informele thema-avond en het vervolgens aan de vraagouders kenbaar te maken, onder andere door publicatie op de website en het rondmailen, al dan niet in combinatie met een (extra editie) nieuwsbrief. 


Gegevensuitwisseling Kinderopvang

Vanuit de overheid worden gastouderbureaus verplicht om opgave te doen van de afgenomen uren aan de belastingdienst, om de controle van toegekende toeslagen aan de hand van jaaropgaves eenvoudiger te maken. Hiervoor heeft Linda een informatiepakket ontvangen en het lijkt best veel werk te zijn. Wellicht kan het invullen ook werk besparen doordat bijvoorbeeld eenvoudig de jaaropgaves vanuit het portaal aangemaakt kunnen worden, maar dat is momenteel nog onduidelijk. 


Mededelingen / rondvraag

Linda is in gesprek met mogelijk nieuwe gastouders die vanaf andere instellingen willen overstappen naar LinKids, met name vanwege de betere financiële vergoedingen. In veel gevallen nemen deze gastouders ook de vraagouders en kindjes mee. Tevens heeft zich een nieuwe gastouder gemeld die afkomstig is uit de verpleging. Nu zelf een eerste kindje heeft is die baan moeilijk te combineren en maakt ze de overstap naar gastouderschap.

Vooralsnog houdt LinKids vast aan het principe dat uitsluitend opgeleide gastouders worden aangenomen. Een eigen opleidingstraject starten is naar verwachting complex en duur. Wel wordt opgemerkt dat het geen kwaad kan om te kijken hoe andere instellingen hiermee omgaan.

Sluiting

De vergadering wordt gesloten rond 21.30 uur.

Download de notule als PDF

Aangesloten gastouders

Jopie van Wensen

Jopie van Wensen

Rian Jaspers

Rian Jaspers

Kiki Koesen

Kiki Koesen

Tamara van Heck

Tamara van Heck