Notule oudercommissie LinKids 24 maart 2011

  • Aanwezig: Nico Scheppink, Cécile Nelemans, Vivian Kroet, Linda van der Lely
  • Afwezig: Geen

Notulen

Notulen van de vorige vergadering zijn gelezen en goed bevonden.

Evaluatie EHBK

De gastouders hebben 9 maart jl een herhalingsavond gehad. Op deze avond werd het gebruik van het AED-apparaat en reanimatie geoefend. Alle gastouders waren aanwezig m.u.v. Dineke. Zij gaat de reanimatie herhalen op woensdag 30 maart, samen met gastouders van De Roef.

Verder werd onder de aandacht gebracht dat de opleiding EHBK verzorgd door GOB 4kids erg slecht is. Een nieuwe gastouder (Susanne) gaf aan een klacht te willen indienen over de slechte manier van lesgeven. Ook Elsbeth beaamde dat het diploma wel heel makkelijk verkregen werd. Marco (trainer) stelde voor om de klacht te richten aan Het Oranje Kruis en niet aan het GOB, zodat het GOB aangepakt zou kunnen worden. Linda geeft aan ook een klacht hierover te willen indienen. Marco stelt voor om het EHBO-diploma bij hem te behalen. Procedure is dan: één praktijk dag en thuisstudie (Boek: Eerste Hulp aan Kinderen ). Kosten zijn rond € 100,- plus de kosten van het boek.

Tevredenheidsonderzoek

De bedoeling was om voorafgaand aan deze vergadering ouders per mail een vragenlijst toe te sturen en het resultaat van de mailing nu te bespreken. Nico heeft echter geen adressenlijst ontvangen van Linda, terwijl zij dacht dat ze deze wel verstuurd had…. Foutje! Dit punt schuiven we door naar de volgende vergadering.

Thema avond

Ook dit punt wordt doorgeschoven naar de volgende vergadering, omdat we de reacties van de ouders willen afwachten omtrent de thema avond.

Overige LinKids-zaken

  • Per 01-03-2011 heeft LinKids 10 gastouders, 24 koppelingen en wordt er opvang geboden aan 28 kinderen.
  • Op 14 april zal de inspecteur van de GGD (Dianne Snoeck) GOB LinKids bezoeken.
  • GOB LinKids was in 2010 weer klachtenvrij. Dit heeft de SkK (Stichting Klachtencommissie Kinderopvang) per brief bevestigd. De brief voor de oudercommissie heeft Nico in ontvangst genomen.
  • Linda organiseert een scholing voor de gastouders. Onderwerp is: “kindermishandeling en huiselijk geweld”. Deze cursusdag zal in april of juni gegeven worden. Er wordt nog naar een locatie gezocht, mogelijk wordt de training in het Anker of in het consultatiebureau gegeven.
  • Helaas heeft LinKids te maken met een wanbetaler. De opvangkosten van de maand februari zijn na de incasso teruggeboekt. De klant is niet bereikbaar. Omdat het opvangcontract per 1 mei stopt en de opvang per direct al is gestopt, lijkt het er op dat deze ouders zich niet aan de betalingsverplichting zullen houden. Linda gaat nogmaals proberen te incasseren. Als dat niet lukt zal ze een herinneringsbrief sturen. Wordt hier niet op gereageerd, dan volgt een aanmaning. Er is ook gesproken over het inzetten van een incassobureau, maar daar wordt weinig van verwacht. Vivian oppert aangifte te doen bij uitblijven van de betaling.

Mededelingen / rondvraag

Geen mededelingen en rondvraag.

Sluiting

Rond 21.30u

Tot zover deze notulen. De volgende vergadering is gepland op dinsdag 10 mei 2011, om 20.00u bij Linda. Cécile notuleert.

Download de notule als PDF

Aangesloten gastouders

Dineke Bouman-Hazevoet

Dineke Bouman-Hazevoet

Wilma Schneijdenberg

Wilma Schneijdenberg

Rian Jaspers

Rian Jaspers

Ramona Hemmes

Ramona Hemmes