Notule oudercommissie LinKids 16 december 2010

  • Aanwezig: Cecile, Nico, Vivian en Linda
  • Afwezig:

Opening:

Verwelkomen derde lid van de OC: Vivian Kroet

Notulen vorige vergadering:

De lijst voor het tevredenheidonderzoek was er nog niet. Nico zal hier een opzet voor maken. Besproken is waar we middels de vragenlijst antwoord op willen krijgen.

Daarnaast is naar aanleiding van de notulen het beleidsplan aangepast en zal er ook een nieuw huishoudelijk reglement komen aangezien veel punten niet meer van toepassing zijn. (komen hier in punt 8 nog op terug)

Evaluatie van de EHBK:

Twee gastouders afwezig. Linda heeft contact proberen te leggen met Marco voor een eventuele invulling van de herhaalavond. Hier heeft ze echter nog geen reactie op terug gekregen. Geopperd wordt dat gastouders zelf verantwoordelijk zijn om een oplossing te zoeken. Linda zal de betreffende personen mailen.

Op 9 maart is er reanimatie en defibrilleren.

Evaluatie van de sinterklaasviering:

Deze was geslaagd. Het grootste gedeelte van de gang van zaken zal dan ook komend jaar gehandhaafd worden, alleen het te besteden bedrag wordt verhoogd naar €7.50 Een sterk punt was eerst het gezamenlijke verhaaltje waarna iedereen zijn/haar cadeautje kreeg.

De datum voor komend jaar staat al vast op 26 november. Ouders worden gemaild om de kinderen verkleed te laten komen. Vanuit LinKids kunnen wellicht een muts en masker om in te kleuren worden opgestuurd.

overige LinKids zaken:

Elsbeth wordt gastouder.

Naast bovengenoemde komt er nog een tweede en wellicht derde gastouder bij.

Gastouderacademie is opgezegd. De kosten hiervan zijn te hoog, dus nu moet er gezocht worden naar een andere invulling van de scholing voor de gastouders.

Linda heeft een brief van de gemeente Breda ontvangen over verschillende thema’s waaronder een basiscursus huiselijke geweld en kindermishandeling. Deze gaan echter alleen door bij voldoende aanmelding.

Thema-avond:

Deze informele avond zal plaatsvinden begin april. Linda mailt gast-en vraagouders met de vraag waar behoefte aan is. Hier komen we de volgende vergadering op terug.

Bespreking vragenlijst, doornemen beleidsplan en vervangen huidig huishoudelijk reglement

Vragenlijst: Nico maakt de vragen en zal de opzet doorsturen. Linda zorgt voor een lijst met adressen. De vragenlijst zal medio februari verstuurd worden. In maart zal tijdens de OC-vergadering geëvalueerd worden.

Het beleidsplan wordt nogmaals doorlopen. Hierin zijn nog wijzigingen aangebracht.

Bij het huishoudelijk reglement bleken veel zaken overbodig. Alles is doorgesproken en waar nodig aangepast. Naar aanleiding van het reglement is Nico aangewezen als voorzitter. Hij past het reglement ook aan.

Ondertekening volgt tijden de volgende vergadering. Deze is gepland op 17 maart om 20:00u bij Linda. Zij zal dan ook de notulen maken.

Download de notule als PDF

Aangesloten gastouders

Wilma Schneijdenberg

Wilma Schneijdenberg

Kiki Koesen

Kiki Koesen

Marian Brosens

Marian Brosens

Esther Luijkx

Esther Luijkx