Notule oudercommissie LinKids 12 april 2010

  • Aanwezig: Linda van der Lely, Anita Nijhof, Nico Scheppink, Rosemarie Knottnerus, Thea
  • Afwezig: Cecile Nelemans

Notulen:

Nico Scheppink, d.d 18 april 2010

Opening

Linda opent de vergadering en heet iedereen welkom. In verband met de aanwezigheid van twee medewerkers van de Speel-o-theek wordt agendapunt 5 (thema avond) naar voren gehaald.

Thema avond

Er is een thema avond ‘Speel Goed’ gepland op 2 juni 2010.

Als locatie voor de thema avond kan de speel-o-theek gebruikt worden, die onlangs verhuisd is en nu is gevestigd in de bibliotheek. De kosten voor het gebruik van de ruimte en voor koffie en/of thee zijn nog niet bekend. Rosemarie zal daar navraag naar doen.

Vanuit de speel-o-theek wordt medewerking verleend om invulling aan de thema avond te geven. Er is overwogen om Marianne de Valck als externe spreker in te huren. Zij heeft veel kennis van het ondewerp. De kosten zijn echter te hoog.

Het voorlopige programma wordt als volgt vastgesteld:

  • 19.30 uur: inloop
  • 20.00 uur: uitleg over de speel-o-theek en over het kiezen van speelgoed
  • 20.30 uur: pauze
  • 20.45 uur: interactieve workshop(s), bijvoorbeeld speelgoed op volgorde van leeftijd / ontwikkelingsfase leggen, spellen spelen, etc.
  • 21.15 uur: Afsluiting

Rosemarie en Thea zullen een eerste aanzet geven voor verdere invulling van het programma. Tijdens de volgende vergadering op 10 mei 2010 wordt dit verder besproken. Indien blijkt dat het lastig wordt om de invulling van de thema avond rond te krijgen, dan kan mogelijk het consultatiebureau nog worden ingeschakeld. Anita heeft hierover al navraag gedaan en daaruit blijkt dat dit te regelen is door het inschakelen van het curusbureau van Thebe. Over de daarmee gepaard gaande kosten is nog niets bekend.

De thema avond zal gratis toegankelijk zijn voor vraagouders en gastouders van LinKids. Andere geïnteresseerden zijn welkom, maar betalen 5 euro entreegeld. Opgave vooraf via e-mail is niet verplicht, maar wel gewenst, zodat een inschatting van de interesse gemaakt kan worden. De thema avond wordt aangekondigd via flyers bij het consultatiebureau en de speel-o-theek en eventueel via de Moerdijkse Bode, Modern Zevenbergen, of buurtlink.nl. Anita maakt een opzet voor de flyer.

Verwelkoming nieuw OC-lid, afscheid oude leden

Anita Nijhof neemt afscheid van de Oudercommissie, zij wordt door Linda bedankt en ontvangt een attentie. Anita blijft nog wel betrokken bij de organisatie van de thema avond. De verwelkoming van Cecile Nelemans wordt uitgesteld tot een volgende vergadering omdat ze deze avond helaas verhinderd was.

Notulen vorige vergadering plus actiepunten

De notulen van de vergadering van 1 februari 2010 worden doorgesproken en goedgekeurd.

Scholingstraject gastouders

Het scholingstraject is gevolgd door in totaal 12 gastouders, waarvan er 6 zijn aangesloten bij LinKids. Op 17 februari 2010 heeft een informatieavond plaats gevonden. Op 3 maart 2010 is het theorie examen afgenomen. Bij de gastouders thuis heeft vervolgens nog een praktijktoets plaatsgevonden. Alle gastouders zijn geslaagd en de diploma uitreiking zal binnenkort plaatsvinden.

Eén gastouder die bij LinKids is aangesloten was al geschoold en is door LinKids al bij de gemeente aangemeld. Er heeft een bezoek van de GGD bij de gastouder thuis plaatsgevonden en deze gastouder is inmiddels geregistreerd in het landelijk register gastouders.

Mededelingen / Rondvraag

Anita is nieuwsgierig hoe het gaat nu LinKids de kassiersfunctie heeft overgenomen. Er zijn enkele opstartproblemen geweest met de automatische incasso, maar nu verloopt het allemaal wel soepel. In de praktijk blijkt het grootste probleem dat het niet altijd lukt om de maandstaten tijdig te ontvangen. Nico geeft aan dat dit eigenlijk een probleem tussen gastouder en vraagouder moet zijn en dat LinKids daar niet tussen moet gaan zitten.

Linda meldt dat de inspectie van de GGD bij LinKids op 8 april zou plaatsvinden, maar dat deze op het laatste moment is afgezegd. Dit heeft te maken met het herzien van het sjabloon voor het landelijke inspectierapport. Anita gaat hier nog verdere navraag naar doen.

Linda geeft aan dat alle opvangcontracten worden vervangen in verband met de vermelding van de burgerservicenummers van ouders en kinderen. Tevens wordt het contract onlosmakelijk verbonden met het reglement. De contracten moeten door de partijen opnieuw worden ondertekend. In de contracten wordt voor het bepalen van de opvanguren geen rekening gehouden met vakanties.

Door Linda wordt tot slot nog aangegeven dat er een feestmiddag voor de kinderen zal plaatsvinden op zondagmiddag 2 mei 2010. De aankondiging daarvoor zal op korte termijn verstuurd worden.

Sluiting

Om 21.30 wordt de vergadering gesloten. De volgende vergadering is gepland op maandag 10 mei 2010 bij Anita aan de Lage Wipstraat 15 te Zevenbergen. Aanvang 20.00 uur.

Download de notule als PDF

Aangesloten gastouders

Lisa Woerlee

Lisa Woerlee

Jopie van Wensen

Jopie van Wensen

Rian Jaspers

Rian Jaspers

Ramona Hemmes

Ramona Hemmes