Notule oudercommissie LinKids 1 februari 2010

  • Aanwezig: Linda van der Lely, Anita Nijhof, Nico Scheppink

Notulen:

Anita Nijhof, d.d 14 februari 2010

Opening

Verwelkoming nieuw OC-lid, afscheid oude leden Patricia Braat en Jacco van de Kreeke nemen afscheid van de Oudercommissie, Nico Scheppink wordt welkom geheten als nieuw OC-lid. Jacco was vanavond helaas verhinderd, Patricia sluit nog even aan en krijgt een bedankje namens LinKids. Linda bedankt haar voor haar enthousiasme en haar inzet voor de oudercommissie. Ook Jacco zal via Nico van Linda een bedankje krijgen.

Notulen vorige vergadering plus actiepunten

Notulen van de vergadering van 14 september 2009 worden doorgesproken en goedgekeurd, met inachtneming van de volgende aanvullingen: Pag. 1, punt 4: “Alle punten werden als goed beoordeeld, behalve het punt voor de verklaring omtrent het gedrag voor huisgenoten van de gastouder vanaf 18 jaar (Inspectie-item 2 paragraaf 2.1 punt 3). Linda gaat er zorg voor dragen dat dit wel in orde komt”. Aanvulling: De huisgenoten hebben inmiddels allemaal een Verklaring omtrent het Gedrag. Pag. 2, punt 7: Aanvulling: Het Reglement is nog niet aangepast. Dit wordt meegenomen met het aanpassen vand e contracten. De Belastingdienst wil dat de naam van beide vraagouders + hun BSN-nummer wordt vermeld in het contract. De OC doet de suggestie om in de nieuwe contracten ook op te nemen hoeveel weken per jaar de vraagouders van de gastouderopvang gebruik maken, zodat een goede inschatting kan worden gemaakt van het totaal aantal uren op jaarbasis.

Evaluatie Sinterklaasmiddag

De Sinterklaasmiddag was wederom erg geslaagd. Sinterklaas had zoveel pieten meegenomen dat de verhouding piet-kind bijna 1 op 1 was!

Evaluatie EHBK

Op 19 december 2009 hebben alle 7 gastouders en Linda een AED-training gehad. Met deze aanvulling op het eerder verkregen EHBK-certificaat kon dit laatste omgezet worden in een OranjeKruis-certificaat, waardoor alle gastouders nu aan de nieuwe EHBK-norm voldoen. Op 20 januari 2010 heeft tevens de herhalingsavond EHBO plaatsgevonden, in oktober 2010 zal een herhaling van de AED-training volgen.

Evaluatie veranderingen gastouderopvang 2010

Training, examen en aanmelding gemeente

Momenteel heeft LinKids 15 koppelingen lopen, dit waren er 25 eind 2009. Van 16 gastouders zijn er nu nog 7 overgebleven, in totaal vangen zij 20 kinderen op.

Op 17 februari start voor 6 gastouders het trainingstraject MBO-Helpende Welzijn, niveau 2 via ROC Landstede te Zwolle. Na deze informatieavond vindt op 3 maart het theorie-examen plaats (gastouders bereiden zich voor door de modules van de Gastouderacademie te volgen). Het praktijkexamen zal vervolgens bij de examinanten thuis plaatsvinden. Om deze scholing voor onze gastouders in Zevenbergen mogelijk te maken, zullen ook nog ca. 4 gastouders uit deze regio van andere bureau’s aansluiten bij dit trainingstraject.

Na het praktijkexamen moeten de gastouders voor 1 september 2010 aangemeld worden door LinKids bij de gemeente waar de opvang aangeboden wordt. Na deze aanmelding stuurt de gemeente de gegevens door naar de GGD, de GGD-inspectie vindt vervolgens op het opvangadres plaats.

Er is voor het trainingstraject via ROC Landstede gekozen, omdat dit de minst tijdrovende training was in vergelijking met die van andere ROC’s.

Kassiersfunctie LinKids

In verband met de kassiersfunctie is het de bedoeling dat Linda per 1 februari 2010 de opvangkosten automatisch gaat incasseren, echter nog niet alle ouders hebben hun machtiging hiervoor afgegeven. Linda gaat hier nog achteraan.

Thema avond

Op woensdag 2 juni 2010 zal de OC een thema avond houden. Het thema wordt: SpeelGOED; welk speelgoed sluit aan bij welke ontwikkelingsfasen, hoe spelen kinderen, wat zijn signalen dat een kind niet lekker speelt, etc. Patricia zal contact opnemen met het bestuur van Speel-o-theek De Kleine Zeemeermin met de vraag of zij deze avond mee kunnen vormgeven. In februari/ maart verhuist de speel-o-theek naar de bibliotheek in het nieuwe Sancta Maria. Het zou geweldig zijn als daar de avond plaats kan vinden. Anita vraagt bij consultatiebureau ook nog naar contacten die we eventueel kunnen aanspreken als de speel-o-theek niet kan meewerken.

Tevredenheidsonderzoek

Wordt doorgeschoven naar eind 2010.

Algemene Voorwaarden

Worden gelijktijdig met de contracten en het Reglement aangepast.

Mededelingen / rondvraag

Geen mededelingen of vragen.

Sluiting

De volgende vergadering zal gebruikt worden om de thema avond voor te bereiden en is gepland op maandag 29 maart bij Anita aan de Lage Wipstraat 15 te Zevenbergen. Aanvang 20.00 uur.

Download de notule als PDF

Aangesloten gastouders

Kiki Koesen

Kiki Koesen

Tamara van Heck

Tamara van Heck

Dineke Bouman-Hazevoet

Dineke Bouman-Hazevoet

Sandra den Ridder

Sandra den Ridder