Notule oudercommissie LinKids 29 april 2009

 • Aanwezig: Linda van der Lely, Anita Nijhof, Jacco van de Kreeke, Patricia Braat
 • Afwezig: Patricia Braat, na ziekmelding.

Notulen:

Anita Nijhof, 14 mei 2009

Opening

Patricia is verhinderd in verband met ziekte.

Notulen vorige vergadering plus actiepunten

Naar aanleiding van beleid ‘ziek kind’ (pagina 2): LinKids heeft een eigen medicatieformulier ten behoeve van gastouders die medicijnen toedienen tijdens het verblijf van het gastkind.

Pagina 4:

Het 1-jarig bestaan van LinKids is erg geslaagd te noemen! De kinderen hebben leuk gespeeld, aan eten en drinken was zeker geen tekort (op vraag van Linda). E-mailaccount van de oudercommissie liep ten tijde van deze vergadering nog niet goed. Inmiddels heeft Anita een e-mailadres aangemaakt: ocLinKids@gmail.com. Met dank aan Jacco voor de gmail-tip!

Inmiddels zijn de volgende actiepunten uitgevoerd:

 • Op de website van LinKids zijn de namen en telefoonnummers van de OC-leden geplaatst, de OC-notulen zijn in te zien en de datum voor het eerstvolgende overleg is geplaatst.
 • Het e-mailadres van de Oudercommissie – ocLinKids@gmail.com is aangemaakt (Anita), dit kan vermeld worden op de website (Linda)

Thema avond

Marjan de Boer van de stichting Voedselallergie uit Nijkerk zal de thema-avond voor vraagouders (ook gastouders zijn welkom!) geheel verzorgen. Patricia regelt dit verder met haar. Voorkeur voor een datum (in deze volgorde): woensdag 17 juni of maandag 15 juni, anders woensdag 8 juli of maandag 6 juli.

Anita reserveert het Anker voor die datum (is gebeurd, datum is 1 juli).

Linda zal voor verspreiding van de uitnodigingen zorgdragen.

Huidige ontwikkelingen rond gastouderopvang

Linda is 23 april jl. Naar de landelijke dag voor de gastouderopvang geweest. Veel gehoord over de huidige stand van zaken rondom het wetsvoorstel wijziging (vergoeding) gastouderopvang. Erg interessant was de lezing van Walter Bakx, directeur van de Kobergroep (kindercentra en gastouderopvang in o.a. Breda en Roosendaal) en tevens bestuurslid van de MOgroep Kinderopvang. Op dit moment is in het vernieuwde wetsvoorstel het volgende opgenomen:

het maximaal subsidiabele bedrag voor opvang door geschoolde gastouders zal € 5,00 per uur gaan bedragen (in een eerdere versie van het wetsvoorstel was dit nog € 4,00 maximaal). Dit geldt dus ook voor opa’s, oma’s, buurvrouw etc., mits ze bereid zijn bepaalde scholing te volgen.

Hoe een en ander er definitief uit komt te zien (wat voor scholing, hoe wordt dit getoetst etc.) is nog niet bekend.

Er zal een overgangregeling komen voor huidige gastouders van 2010 – 2011 voordat ze aan de nieuwe voorwaarden moeten voldoen.

Verder is in het wetsvoorstel opgenomen dat vergoeding van gastouderopvang alleen via een gastouderbureau plaats kan vinden als dit GOB ook daadwerkelijk een zgn. ‘kassiersfunctie’ heeft.

Linda is nog aan het brainstormen hoe ze deze kassiersfunctie vorm moet gaan geven. Anita biedt aan om hierover mee te denken. In het najaar zullen Linda en Anita hier een datum voor prikken.

Gebruik van gastouderacademie

Er wordt op dit moment maar door weinig gastouders gebruik gemaakt van de Gastouderacademie. Gezien de onzekerheid die er op dit moment nog heerst over de toekomst van de gastouderopvang wordt afgesproken dat er pas actie op wordt ondernomen zodra meer bekend is over de nieuwe wetgeving.

Afnemen van tevredenheids onderzoek

Linda wil graag een tevredenheidsonderzoek af gaan nemen. Planning is om dit onderzoek in september te doen. Vragen die er in moeten komen:

 • hoe wordt het contact met LinKids ervaren;
 • hoe wordt de opvang door en het contact met de gastouder ervaren;
 • wat vindt u van (de organisatie van) de thema-avonden?;
 • Wat vindt u van andere acties, zoals viering Sinterklaas, 1-jarig bestaan ?
 • Hoe ervaart u de nieuwsbrief van LinKids? Is dit zinvol, bent u tevreden over de frequentie?
 • Hoe is de prijs/ kwaliteitverhouding van de gastouderopvang via LinKids?
 • Bent u tevreden over deze vorm van opvang, eventueel in vergelijking met andere vormen zoals kinderdagverblijf?

Anita zal voorbeelden voor een opzet voor zo’n tevredenheidsonderzoek aan Linda sturen.

Nazien algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden van LinKids moeten nagekeken/ aangepast worden, bijv. bij specifieke regels zoals het meerijden met gastouder in auto. Voorbeelden van algemene voorwaarden van andere gastouderbureaus zijn welkom bij Linda.

Mededelingen / rondvraag

Geen mededelingen

Sluiting

Het volgende overleg vindt plaats op 14 september om 20.00 uur aan de Lage Wipstraat 15

Download de notule als PDF

Aangesloten gastouders

Jopie van Wensen

Jopie van Wensen

Lindy den Ridder

Lindy den Ridder

Sandra den Ridder

Sandra den Ridder

Lisa Woerlee

Lisa Woerlee