Notule oudercommissie LinKids 2 februari 2009

 • Aanwezig: Linda van der Lely, Anita Nijhof, Jacco van de Kreeke, Patricia Braat
 • Afwezig: Jacco van de Kreeke, na ziekmelding.

Notulen:

Patricia Braat, 10 februari 2009

Vorig overleg

Huishoudelijk reglement is goedgekeurd en door de aanwezige OC-leden ondertekend. De ondertekende versie gaat naar Jacco, waarna hij ondertekend en administreert. De gescande versie komt op de website van LinKids.

Beleid

Algemeen:

Indien LinKids met één vraag- of gastouder een beleidsafspraak maakt, afwijkend van het dan geldende beleid, moet deze afspraak worden toegevoegd aan dat beleid, welke vervolgens opnieuw gepubliceerd worden volgens wettelijke richtlijnen.

Standaardtarief:

Linda meldt dat LinKids met ingang van dit jaar niet meer omzetbelastingplichtig is. Dit betekent dat zij geen verhoging van het uurtarief voor 2009 wil, maar het huidige tarief van € 1,00 inclusief 19% btw wil omzetten naar € 1,00 met een 0% btw-tarief. Voor vraagouders blijft het uurtarief per kind daardoor in 2009 onveranderd, terwijl LinKids € 0,16 per uur per kind meer omzet heeft. Linda licht alle vraagouders in met een brief.

Nachttarief:

Linda meldt de mogelijkheid van een nachttarief. Patricia en Anita zijn het erover eens dat bij al dan niet incidentele opvang, waarbij vraagouder anders dan werkgerelateerd een beroep doet op de gastouder, geen reductie op het afgesproken tarief van de gastouder geldt. Indien het wel werkgerelateerde opvang voor de nacht betreft, bijvoorbeeld bij een functie in de zorgsector, is een uurtarief van 33% van het afgesproken uurtarief van de gastouder van toepassing tussen 22:00 en 7:00 uur, tenzij anders overeengekomen door vraag- en gastouder. Buiten deze uren geldt het normale tarief.

Maaltijden:

Indien een vraagouder voor de warme maaltijd een beroep doet op de gastouder, is de vraagouder hiervoor een vergoeding van € 1,50 per kind per maaltijd aan de gastouder verschuldigd.

Ziek kind (incidenteel):

De vraagouder en de gastouder maken duidelijke afspraken omtrent onderlinge communicatie gedurende de ziekte van het kind, al dan niet toedienen van (vooraf bepaalde) medicijnen, het moment van inlichten van een (vooraf bepaalde) (huis-)arts en wie dat moet doen.

Indien de vraagouder een ziek kind overdraagt aan de zorg van de gastouder gebeurt dat op totale verantwoordelijkheid van de vraagouder. De vraagouder initieert de communicatie en bovenstaand punt met de gastouder.

Indien een kind ziek wordt tijdens de opvang, is het de verantwoordelijkheid van de gastouder om direct de vraagouder te informeren. Bovendien moet meteen bovenstaand punt omtrent afspraken besproken worden.

Verplichtingen Gastouder

Elke gastouder, geregistreerd bij een gastouderbureau of vergelijkbare instelling, is verplicht een EHBO-certificaat in bezit te hebben. Uiteraard geldt dit ook voor gastouders aangesloten bij LinKids.

LinKids organiseert 2 x per jaar een cursus die voldoet aan de eisen. Deze cursus is drie avonden, verspreid over een aantal weken. De kosten van deze cursus bedragen € 75,00, waarvan LinKids tot nu toe steeds € 25,00 op zich neemt. De gastouder hoeft dan nog maar € 50,00 bij te dragen. Linda heeft vaker voorgesteld de overige € 50,00 te verdelen tussen gematchte vraag- en gastouder.

Deze cursus is een initiatief van LinKids. De gastouder kan uiteraard ook kiezen voor een andere EHBO-cursus elders, mits deze aan de gestelde eisen voldoet.

Linda heeft een aantal Gastouders, die de noodzaak van zo’n cursus niet zien en/of geen tijd zien een cursus te volgen. Zij vraagt zich af hoe zij hiermee om moet/mag gaan.

De OC heeft de volgende tips:

 • Vermeldt vanaf nu op het inschrijfformulier dat het verplicht is. Indien de gastouder zich bij LinKids inschrijft, verplicht de gastouder zich tot het volgen van een cursus voor of het hebben van zo’n EHBO-certificaat.
 • Indien een vraagouder zich inschrijft, weet deze dat zij een gastouder toegewezen krijgen met dit certificaat. Indien vraagouders zelf een gastouder aandragen, weten zij dat een certificaat verplicht is en hierover dienen te communiceren met betreffende gastouder.
 • Linda heeft de gastouders die nog niet aan de wettelijke verplichting hebben voldaan enige tijd geleden een e-mail hierover gestuurd. Zij heeft hiervan nog niet alle reacties binnen en belt deze na.
 • Linda kan het GGD bellen met de vraag welke mogelijkheden er voor LinKids zijn om een gastouder deze verplichting te laten nakomen.
 • Indien blijkt dat om wat voor reden dan ook, na alle mogelijke pogingen van LinKids, er nog gastouders zijn die dit certificaat niet van plan zijn te halen, stelt het OC voor om de vraagouders een brief te schrijven, waarin duidelijk wordt aangegeven dat hun gastouder niet voldoet aan de wettelijke eisen en wat daarvan de gevolgen (kunnen) zijn. Anita wil deze taak indien nodig op zich nemen.

Richtlijnen Gastouderbureau

Linda is nu bijna 1 jaar bezig met LinKids. Tijdens de voorbereidingen van het opstarten is zij bekend geraakt met de verplichtingen van een Gastouderbureau. Wat zij na een jaar ervaring nog mist is, zijn algemene richtlijnen voor het houden, leiden van een Gastouderbureau. Ze wil graag weten of ze het goed doet. Ze vergelijkt LinKids, haar beleid en tarieven met andere gastouderbureaus via internet, maar dat zou toch niet de bedoeling moeten zijn?

Anita tipt nogmaals om contact op te nemen met de GGD. Zij zijn natuurlijk niet alleen het controlerend orgaan, maar hebben wel degelijk een adviserende rol. Zo zou Linda wat minder prangende vragen kunnen noteren en verzamelen voor het controlebezoek van de GGD. Ook tussentijds bellen voor advies behoort tot de mogelijkheden, maak er gebruik van.

Verder adviseert de OC aan Linda om voor zichzelf een accurate uren- en kostenregistratie bij te houden. Hierin komen de ‘verloren’ uurtjes als reistijd, website bijhouden, administratie, netwerken, communicatie (bellen/mailen) enzovoorts. Daarnaast kosten voor drukwerk, communicatie (telefoon/internet etc.), autogebruik enzovoorts. Zo krijgt Linda inzicht in de werkelijke kosten ten opzichte van haar uurtarief. Voor zover bekend kan de OC aangeven dat Linda het met LinKids, haar beleid en tarieven uitstekend doet.

Sinterklaas

De Sintmiddag in 2008 was een groot succes voor alle partijen! Linda genoot van de opkomst en vrolijke kindersnoetjes, de kids hadden rode wangetjes (zegt genoeg) en de vraagouders hebben gezellig met elkaar gekletst.

De begin- en eindtijd waren ook bijzonder prettig, niet te kort, niet te lang. Het afgesproken bedrag met de vraagouders was ook prima. De locatie was precies goed. Sint en zijn Pieten waren een uur aanwezig, wat mooi genoeg was.

De zeer attente traktatie van LinKids aan het einde van de middag is voor een volgende gelegenheid wellicht anders in te vullen. Als LinKids graag iets extra’s wil bijdragen aan de Sintmiddag, kan dat door voor elk kind een (naamloos) Sintcadeautje toe te voegen aan de zak van Sinterklaas. Dit cadeautje zou als laatste uitgedeeld kunnen worden, waarna de kinderen het allemaal tegelijk uitpakken.

Viering 1-jarig bestaan LinKids

LinKids bestaat binnenkort 1 jaar en Linda wil dit niet zomaar voorbij laten gaan.

Zij had ideeën genoeg en na overleg met de OC is voorlopig het volgende besloten: - De vraagouders en de kinderen worden door Linda uitgenodigd voor een middagje naar Speeltuin Vrouwenhof in Roosendaal. - De gastouders krijgen een leuke attentie als dank voor hun goede zorgen.

Thema avond: Vraagouderavond

De vraagouderavond wordt gehouden medio juni 2009. Deze zal een informele inhoud geven aan het thema Voeding en Gedrag. Hiervoor wordt een geschikte ruimte gezocht, gedacht wordt aan het Anker.

Anita zorgt indien mogelijk voor foldermateriaal bij de GGD.

Patricia heeft persoonlijke ervaringen en neemt dit mee. Daarnaast gaat zij proberen een spreker te vinden, bijvoorbeeld diëtist of iemand van de stichting Voedselallergie, die een presentatie over dit onderwerp willen en kunnen geven. In de volgende OC-vergadering wordt deze avond volledig ingevuld, waarna de vraagouders uitgenodigd kunnen worden.

Vraag- en Gastouderavond

Deze staat gepland in het najaar. Als onderwerp komt in ieder geval de regeringsbesluiten omtrent gastouderopvang vanaf 2010 op de agenda. In het volgend OC-overleg wordt dit meer omkaderd.

Overig

Een aantal dingen die, naast bovenstaande, nog moeten gebeuren:

 • Op LinKidswebsite vermelden van OC-leden, incl. contactgegevens. (Linda)
 • Notulen van OC-vergaderingen op LinKidswebsite zetten. (Linda)
 • Kennisgeving volgend OC-overleg. (Linda)
 • E-mailadres OC aanmaken. (Anita)
 • Notulen dit overleg uitwerken. (Patricia)

Volgend overleg

Het volgend overleg is gepland op maandag 20 april om 20:30 uur bij Anita thuis aan de Lage Wipstraat 15.

Download de notule als PDF

Aangesloten gastouders

Marian Brosens

Marian Brosens

Lisa Woerlee

Lisa Woerlee

Esther Luijkx

Esther Luijkx

Lindy den Ridder

Lindy den Ridder