Notule oudercommissie LinKids 30 september 2008

  • Aanwezig: Jacco van de Kreeke, Patricia Braat, Linda van der Lely

Huishoudelijk reglement/Klachtenregeling OC-LinKids

Patricia gaat er voor zorgen dat er een huishoudelijk reglement voor OC-LinKids komt en maakt de klachtenregeling van OC-LinKids in orde.

Klachtenkamer Oudercommissie

De OC krijgt de folder uitgereikt van de sKK (stichting Klachtenkamer Kinderopvang) met daarin uitleg over de KKOC (Klachtenkamer Oudercommissie) en het bijbehorende klachtenreglement.

Patricia en Jacco worden aanspreekpunt voor mensen met klachten t.a.v. LinKids. Dit komt ter informatie in de volgende nieuwsbrief (oktober 2008).

Inspectierapport

Het inspectierapport, opgesteld door de GGD, is bekeken. Vragen daarover zijn besproken:

  • Bestaat er een gastouderopleiding? (Patricia) Antw: Ja, via de Gastouderacademie worden dit soort trainingen gegeven.
  • Hoe is de controle op gastouders en hoe weet de GGD dat er gecontroleerd wordt? Antw: Linda bezoekt elke gastouder elk half jaar en maakt daarvan een verslag.
  • Verder is bekeken waar de OC volgens de GGD aan moet voldoen; alles is in orde gebleken.
  • Jacco bewaart het Inspectierapport en het kan worden ingezien door iedere vraagouder die daar belangstelling voor heeft.

Verder besproken

Linda vraagt of de OC wil meedenken over het wel of niet in rekening brengen van advertentiekosten bij vraag-/gastouders. Patricia gaf de tip om te adverteren via de kabelkrant (E 7,- per 3 weken) of een redactioneel stuk in te sturen voor de Moerdijkse Bode over b.v. de Sinterklaasmiddag. Dit kost niets en brengt toch “LinKids” onder de aandacht.

Linda is op zoek naar een ruimte voor de Sinterklaas middag. Gedacht wordt aan De Schuur, De Borgh, De Lindonk, van Hooft of bij Linda thuis.

Tot zover deze notulen. De volgende vergadering is gepland op dinsdag 3 februari 2009, om 20.00u bij Linda.

Download de notule als PDF

Aangesloten gastouders

Jopie van Wensen

Jopie van Wensen

Tamara van Heck

Tamara van Heck

Esther Luijkx

Esther Luijkx

Dineke Bouman-Hazevoet

Dineke Bouman-Hazevoet